• Columnea strigosa
  • Episcia dianthiflora
  • Mitraria coccinea
  • Nautilocalyx melittifolius
  • Sinningia leucotricha