• Agrostemma githago
 • Dianthus deltoides
 • Dianthus subacaulis
 • Dianthus turkestanicus
 • Herniaria ciliolata
 • Lychnis flos-cuculi
 • Paronychia argentea
 • Paronychia kapela
 • Saponaria ocymoides
 • Silene acaulis
 • Silene coronaria
 • Silene dioica